Remissvar avseende farligt gods (INF-koden)

Föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden), beteckning 060603-TSS 2009-1223. Rubricerade föreskriftsändringar har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn främst till att effekterna av de nu föreslagna ändringarna inte innebär någon ändring i förhållande till tidigare gällande föreskrifter avstår Regelrådet från att avge yttrande.