Remissvar avseende Finansdepartementets förslag om Effektivare skatter på klimat- och energiområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2009/4940, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende inom angiven remisstid. Regelrådet kommer dock om det finner det nödvändigt att återkomma med eventuella synpunkter.