Remissvar avseende Finansdepartementets promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.