Remissvar avseende Finansdepartementets promemoria om vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.