Remissvar avseende Finansdepartementets promemoria om vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

611.pdf ()