Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Rubricerade ärende, ert diarienummer 94-2743/09, har remitterats till Regelrådet. De föreslagna ändringarna medför inga eller endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Taggar:

jordfonden