Remissvar avseende förslag om ändring i förordningen (2007:222) om fortbildning av lärare

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

651.zip ()