Remissvar avseende förslag om ändring i förordningen (2007:222) om fortbildning av lärare

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.