Remissvar avseende förslag om ändringar i föreskrifter om gemensamma administrativa rutiner för hantering av jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

Rubricerade ärende, era diarienummer 19-5098/09, 19-5099/09, 19-5100/09, 19-5101/09, 19-5102/09, har remitterats till Regelrådet. De föreslagna ändringarna medför inga eller endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.