Remissvar avseende förslag till ändring av föreskrifterna (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder- olje- och fiberväxter för att föra in regler om getärt (Galega orientalis)

Rubricerade ärende, ert dnr. 22-14082/08, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.