Remissvar avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning

Rubricerade ärende, diarienummer 581:2009/507878, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.