Remissvar avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika

Rubricerade ärende, ert diarienummer 581:2009/509390, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.