Remissvar avseende förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Rubricerade ärende, ert diarienummer 581:2009/513057, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.