Remissvar avseende förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Rubricerade ärende, diarienummer 2072/2011, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.