Remissvar avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Rubricerade ärende, diarienummer 54-4988/2009, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.