Remissvar avseende förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-7727/09, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.