Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid Skogsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om kompetensutveckling och icke produktiva investeringar

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.