Remissvar avseende Förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordningen) och Tullverkets föreskrift och allmänna råd (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen

Förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordningen) och Tullverkets föreskrift och allmänna råd (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen ska omsättas till ett annat EG-land Rubricerat ärende, ert dnr STY 2011-575, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.