Remissvar avseende förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Rubricerade ärende, diarienummer 11-4690, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.