Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Leringåsen, Ånge kommun

Såvitt Regelrådet kan finna medför föreslaget – till den del det utgörs av föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.