Remissvar avseende förslag till Jordbruksdepartementets förordning om ändring i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Rubricerade ärende, Ert diarienummer Jo 2008/1810, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.