Remissvar avseende förslag till Jordbruksverkets förordning om ändring i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska produkter

Rubricerade ärende, Ert diarienummer Jo 2008/1968, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.