Remissvar avseende förslag till lagrådsremiss om en ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

Rubricerade ärende, ert dnr. Jo2009/1197/RS, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.