Remissvar avseende förslag till Skolverkets allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2009:91, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr.Dir.2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.