Remissvar avseende Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.