Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Värmlands län

Rubricerade föreskrifter med ärendebeteckning TSV 2009-71231 och TSV 2009:10282, har remitterats till Regelrådet. Föreskrifterna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.