Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

Rubricerade ärende, ert diarienummer 060603-TSS 2009-3691, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.