Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TR10 B 2009:29124, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.