Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Norrbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TR10-A 2009:25561, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.