Remissvar avseende jordbruksdepartementets förordning om ändring om förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.