Remissvar avseende Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om hägnade vilda fåglar

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.