Remissvar avseende Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om djurskyddskontrollregister

Rubricerade ärende, ert diarenummer 95-6278/09, har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.