Remissvar avseende Jordbruksverkets förslag till upphävande av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:7) om avgifter för offentlig djurskyddskontroll

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.