Remissvar avseende Justitiedepartementets promemoria Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet (Ds 2009:39)

Rubricerad promemoria har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas inte några effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande.