Remissvar avseende Kulturdepartementets promemoria om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.