Remissvar avseende Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på enskild väg i Vamblingbo före infart på väg 500, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.