Remissvar avseende Livsmedelsverkets förslag till ändringar i föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Livsmedelsverkets förslag till ändringar i föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Rubricerade ärende, diarienummer 1573/2011, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.