Remissvar avseende Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel Rubricerade ärende, diarienummer 2764/2011, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.