Remissvar avseende Miljödepartementets promemoria om koncentration av Miljöprövningsdelegationerna

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.