Remissvar avseende skatteverkets konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning om id-kort

Rubricerade ärende, ert diarienummer 131 400 437-09/111, har inkommit till Regelrådet den 4 maj 2009. Av handlingarna samt Skatteverkets webbsida framgår att Skatteverket redan fattat beslut om att införa de föreslagna föreskrifterna. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i ärendet, jämför 2§ förordningen (2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.