Remissvar avseende Skogsstyrelsen förslag till ändringar av föreskrifterna till 7 § skogsvårdslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.