Remissvar avseende Skogsstyrelsens förslag till ändringar av föreskrifter (SKSFS 2008:3) om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.