Remissvar avseende Skogsstyrelsens förslag till ändringar av föreskrifter (SKSFS 2008:3) om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

609.zip ()