Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige Rubricerade ärende, diarienummer 2011:974, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.