Remissvar avseende Socialdepartementets behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.