Remissvar avseende Socialdepartementets remiss av betänkandet Socialtjänsten Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt Regelrådet kan bedöma mycket begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig.