Remissvar avseende Socialdepartementets slutbetänkande Alkoholservering på särskilda boenden

Socialdepartementets slutbetänkande Alkoholservering på särskilda boenden Rubricerat ärende, ert diarienummer S2011/4545/FST, har remitterats till Regelrådet. Betänkandet medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.