Remissvar avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.