Remissvar avseende Trafikverkets förslag till föreskrift om hastighetsbegränsning på väg 629 i Södermanlands län

Trafikverkets förslag till föreskrift om hastighetsbegränsning på väg 629 i Södermanlands län Rubricerade ärende, diarienummer 2011/40731 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.