Remissvar avseende Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 28 i Blekinge län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.