Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 195, Jönköpings län

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 195, Jönköpings län Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2011/42878, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.