Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om alkolås som används för körkort med villkor om alkolås

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.