Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om uppskjutning av obemannade raketer och utsläpp av föremål för rörelse i luften

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om uppskjutning av obemannade raketer och utsläpp av föremål för rörelse i luften Rubricerat ärende, ert diarienummer TSL 2011-825, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.